اعضای کمیته علمی وداوری

1-دکترزينب حزباوی                                                                                                                                                                                     

 2-دکترپورنگ کسرایی          

 3-دکترفرزانه محمدپور                                                                                                                             

 4-دکترمحمد نصری                                                                                                                                                                       

 5-دکتر رضا منعم                                                                                             

 6-مهندس علی حسنی 
                                                                                                    ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/04/02
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/02/03
  • کنفرانس1397/04/07

ارائه گواهی بین المللی آکادمی OXFORD CERT کشورانگلستان

ارائه گواهی بین المللی ژیک